Όροι Χρήσης για πολίτες

 

Οι παρόντες όροι χρήσης του προγράμματος «THE GREEN CITY» (στο εξής, για συντομία, οι «Όροι Χρήσης» ) είναι δημοσιευμένοι στον Διαδικτυακό Τόπο www.thegreencity.gr (στο εξής, για συντομία, ο «Διαδικτυακός Τόπος») και περιγράφουν τη συνεργασία μεταξύ του χρήστη της Υπηρεσίας (στο εξής, για συντομία, «Εσείς» ή ο «Χρήστης») και της εταιρείας με την επωνυμία Southstar ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, Καλλιρρόης 23 (στο εξής για συντομία η «Southstar»).

 

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Η Southstar ανακηρύχθηκε, στο πλαίσιο δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, τον οποίο προκήρυξε ο Ενιαίαος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), με Α.Π. 7899/9-7/2020, ανάδοχος για την εκτέλεση σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης προγράμματος ανακύκλωσης. Προκειμένου για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, η Southstar λειτουργεί την εφαρμογή λογισμικού “THE GREEN CITY” (στο εξής, για συντομία, η «Εφαρμογή») μέσω της οποίας, οι Χρήστες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να ανακυκλώνουν ανακυκλώσιμα υλικά μεταβαίνοντας σε συγκεκριμένα σημεία συλλογής, μεταξύ αυτών που εμφανίζονται στην εφαρμογή, και να συλλέγουν πόντους επιβράβευσης, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώνουν σε συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα επιχειρήσεις (στο εξής, για συντομία, η «Υπηρεσία»). Η χρήση της Εφαρμογής γίνεται είτε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου www.thegreencity.gr είτε μέσω της εφαρμογής «THE GREEN CITY» για συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphone app).
1.2. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται αποκλειστικά σε εσάς, τους Χρήστες. Οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Southstar για την παροχή της Υπηρεσίας εγγράφονται στην online πλατφόρμα της Southstar και μέσω αυτής μπορούν να διαχειρίζονται τις προσφορές τους και να ταυτοποιούν τους Χρήστες, όπως περιγράφεται κατωτέρω (στο εξής οι «Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις»).
1.3. Εφόσον αποφασίσετε να κάνετε χρήση της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, καθώς επίσης και τους όρους περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί ισχύουν. Η Southstar δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιεί τους όρους χρήσης, οι οποίοι ωστόσο θα βρίσκονται πάντα δημοσιευμένοι, στην τρέχουσα εκδοχή τους, στον Διαδικτυακό Τόπο ή αντίστοιχα στην Εφαρμογή.
1.4. Ως Xρήστης μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο. Προκειμένου να κάνετε χρήση της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και να έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η Southstar δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση της Εφαρμογής από Χρήστες οι οποίοι δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες.

2. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2.1 Η Εφαρμογή είναι μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας ο Χρήστης μπορεί εύκολα να να γίνει μέλος του προγράμματος THE GREEN CITY και να ανακυκλώσει υλικά στα κινητά πράσιαν σημεία ανακύκλωσης μόνο από συγκεκριμένες κατηγορίες οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες σε αυτήν.
2.2 Η ανακύκλωση γίνεται με τη μετάβαση του Χρήστη σε συγκεκριμένα σημεία συλλογής, όπως αυτά εμφανίζονται στην Εφαρμογή. Η Southstar διαθέτει κινητά οχήματα με ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, τα οποία σταθμεύουν σε συγκεκριμένα κάθε φορά σημεία της Αττικής. Ο Χρήστης ενημερώνεται με σχετικές ειδοποιήσεις για τα σημεία που βρίσκονται εγγύτερα στη διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην Εφαρμογή.
2.3 Στο σημείο συλλογής ο υπεύθυνος της Southstar αναλαμβάνει να ελέγξει τα ανακυκλώσιμα υλικά και, εφόσον αυτά είναι κατάλληλα προς συλλογή, να τα ζυγίσει, να κάνει εγγραφή ή ταυτοποίηση του μέλους και να τα τοποθετήσει στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
2.4 Ο Χρήστης, ανάλογα με τον τύπο των υλικών και το βάρος τους, συλλέγει πόντους τους οποίους μπορεί να εξαργυρώσει στις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις με επιλογή από τις προσφορές που εμφανίζονται στην Εφαρμογή ανά Συνεργαζόμενη Επιχείρηση.
2.5 Η εξαργύρωση των πόντων μπορεί να γίνεται είτε online είτε με μετάβαση στο φυσικό κατάστημα της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης, ανάλογα με τους όρους της κάθε προσφοράς.
2.6 Οι κωδικοί που έχουν τυχόν αποκτηθεί δεν μπορούν να επιστραφούν.

3. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3.1. Εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού

3.1.1. Προκειμένου για την πρόσβαση στην Εφαρμογή και τη χρήση της Υπηρεσίας πρέπει να εγγραφείτε ως Χρήστης με τη δημιουργία λογαριασμού (στο εξής ο «Λογαριασμός»). Η εγγραφή μπορεί να γίνει είτε online στην Εφαρμογή ή στον Διαδικτυακό τόπο www.thegreencity.gr είτε με την συμπλήρωση αίτησης την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από υπάλληλο της Southstar προσερχόμενος στο σταθμευμένο όχημα ανακύκλωσης (στο εξής η Αίτηση Εγγραφής).
3.1.2. Με την εγγραφή στην Εφαρμογή θα λάβετε την ατομική σας κάρτα που θα φέρει QR-Code ή σε περίπτωση online εγγραφής θα αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν με την εισαγωγή του username & password που θα έχετε ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή. Και σε αυτήν την περίπτωση η Εφαρμογή θα σας αποδώσει μοναδικό κωδικό (QR Code) ο οποίος θα σαρώνεται κατά την χρήση σε όχημα ανακύκλωσης (στο εξής η «Κάρτα» και ο «Κωδικός»).
3.1.3 Ως Χρήστης ευθύνεστε αποκλειστικά για οποιαδήποτε ενέργεια εκτελείται μέσω του Λογαριασμού σας. Σε περίπτωση απώλειας του Κωδικού ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτού από τρίτο, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα την Southstar μέσω email στη διεύθυνση info@thegreencity.gr. Μέχρι την ενημέρωσή της η Southstar νόμιμα θεωρεί οποιαδήποτε κίνηση ή συναλλαγή πραγματοποιείται από τον Λογαριασμό σας ως διενεργηθείσα από εσάς τον ίδιο και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Μετά τυχόν ενημέρωση της από εσάς η Southstar θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση του Λογαριασμού περιλαμβανομένης και της ακύρωσής του.
3.1.4. Ως Χρήστης δεν δικαιούστε να έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς στην Εφαρμογή. Η Southstar διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να απενεργοποιήσει τον Λογαριασμό Χρήστη και την πρόσβαση αυτού στην Εφαρμογή εάν δημιουργήσει περισσότερους από έναν Λογαριασμούς.
3.1.5. Με τη δημιουργία του Λογαριασμού και την εγγραφή στην Εφαρμογή δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχετε είναι σωστές, ακριβείς και αληθείς. Σε περίπτωση ανακριβών ή ψευδών πληροφοριών η Southstar δεν φέρει καμία ευθύνη.


3.2. Η διαδικασία ανακύκλωσης

3.2.1. Εφόσον επιθυμείτε να ανακυκλώσετε υλικά πρέπει να τα ξεχωρίσετε σε κατηγορίες σύμφωνα με την αναρτημένη στην Εφαρμογή λίστα των ανακυκλώσιμων υλικών και να τα τοποθετήσετε σε σακούλες για τη μεταφορά τους. Τα ειδικότερα υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν ανά κατηγορία ανακυκλώσιμου υλικού βρίσκονται επίσης δημοσιευμένα στην Εφαρμογή στο αντίστοιχο πεδίο.
3.2.2. Οφείλετε να παραδίδετε τα υλικά χωρισμένα σε κατηγορίες, καθαρά και όχι αναμεμειγμένα με μη ανακυκλώσιμα υλικά.
3.2.3. Η Εφαρμογή σας ειδοποιεί για τα σημεία συλλογής τα οποία βρίσκονται εγγύτερα στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει ο ίδιος κατά την εγγραφή σας. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται είτε με αποστολή μηνύματος (SMS ή Viber) στο κινητό σας τηλέφωνο είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ανάλογα με ό,τι έχετε δηλώσει ο ίδιος ως μέσο επικοινωνίας κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού σας. Μπορεί να ενημερώνεστε άμεσα για τα σημεία συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και τα δρομολόγια των οχημάτων ανακύκλωσης μέσω του αντίστοιχου πεδίου της Εφαρμογής.
3.2.4. Κατά τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από τον υπάλληλο της Southstar, θα γίνονται αποδεκτά μόνο τα υλικά που κατά την παράδοσή τους από εσάς συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της παραγράφου 3.2.1. και 3.2.2. Σε διαφορετική περίπτωση ο υπάλληλος της Southstar θα απορρίπτει τα υλικά ως μη κατάλληλα. Η σχετική κρίση ανήκει αποκλειστικά στον υπάλληλο της Southstar, και δεν μπορείτε να την αμφισβητήσετε.
3.2.5. Εφόσον τα υλικά ανακύκλωσης εγκριθούν από τον υπάλληλο της Southstar, θα τοποθετούνται στον κάδο ανακύκλωσης και θα ζυγίζονται σε ειδικό ζυγό. Ο υπάλληλος θα σαρώνει την Κάρτα ή τον Κωδικό σας από το κινητό σας τηλέφωνο και αυτόματα οι πόντοι που αντιστοιχούν στο είδος και το βάρος των υλικών που ανακυκλώνονται θα πιστώνονται στον Λογαριασμό σας. Στη συνέχεια θα λαμβάνετε σχετική ειδοποίηση στο κινητό σας ή στο email σας ώστε να είστε σε θέση να επιβεβαιώσετε τους ανανεωμένους πόντους στο Λογαριασμό σας.


3.3. Η διαδικασία εξαργύρωσης των πόντων

3.3.1. Προκειμένου να εξαργυρώσετε τους πόντους σας σε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση θα πρέπει να συγκρίνετε το πλήθος τους, όπως εμφανίζεται στην Εφαρμογή με τις διαθέσιμες κάθε φορά προσφορές.
3.3.2. Εφόσον αποφασίσετε να εξαργυρώσετε τους πόντους σε συγκεκριμένη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω της Εφαρμογής είτε μεταβαίνοντας στο φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης (ανάλογα με τους όρους της κάθε προσφοράς). Και στις δύο περιπτώσεις η ταυτοποίηση σας ως Χρήστη θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου, email ή QR code, εφόσον η Επιχείρηση διαθέτει QR code reader.
3.3.3. Εναλλακτικά, η ταυτοποίηση σας θα γίνεται με ηλεκτρονικά εκπτωτικά κουπόνια (promocodes), τα οποία θα λαμβάνετε μέσω της Εφαρμογής. Συγκεκριμένα κάθε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί promocodes, να τα αποθηκεύει στην Εφαρμογή και να τα αποστέλλει σε εσάς άμεσα εφόσον έχετε επιλέξει τη συγκεκριμένη Επιχείρηση. Κατόπιν θα μπορείτε είτε να μεταβείτε στο κατάστημα της Επιχείρησης και να παραδώσετε το promocode στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο είτε να το εισάγετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης, εφόσον η τελευταία διαθέτει (ανάλογα με τους όρους κάθε προσφοράς). Κάθε promocode είναι μοναδικό και αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη προσφορά.
3.3.4. Μετά την ταυτοποίηση σας ως Χρήστη με έναν από τους παραπάνω τρόπους λαμβάνετε αυτόματα έναν κωδικό, τον οποίο δηλώνετε στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση ώστε να διαπιστωθεί η εγκυρότητα της εξαργύρωσης των πόντων. Με την εξαργύρωση των πόντων και την απόδοση της προσφοράς από την Συνεργαζόμενη Επιχείρηση στον Χρήστη ολοκληρώνεται η διαδικασία και οι πόντοι προσαρμόζονται αυτόματα στην τρέχουσα κατάσταση. Ακύρωση της διαδικασίας εξαργύρωσης των πόντων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αυτό το σημείο.
3.3.5. Η διαδικασία ταυτοποίησης του Χρήστη και εξαργύρωσης των πόντων του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης. Σε περίπτωση σφάλματος στη διαδικασία της παραγράφου 3.3., η Southstar δεν φέρει καμία ευθύνη, ενώ αποκλειστικά υπεύθυνη απέναντι στον Χρήστη είναι η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση.
3.3.6. Οι προφορές των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων, όπως εμφανίζονται κάθε φορά στην Εφαρμογή, είναι συγκεκριμένες και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις.
3.3.7. Τόσο η Κάρτα και ο Κωδικός κάθε Χρήστη, όσο και τα promocodes που θα λαμβάνει αυτός μέσω της Εφαρμογής είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Ο Χρήστης μπορεί μόνο ο ίδιος, μέσω της διαδικασίας ταυτοποίησης που περιγράφεται παραπάνω, να εξαργυρώνει τους πόντους του στις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις.
3.3.8. Η διάρκεια κάθε προσφοράς, καθώς επίσης και η διαθεσιμότητα σε αποθέματα είναι διαθέσιμα στην Εφαρμογή. Η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση δικαιούται να τροποποιεί τις προσφορές της αφού έχει ειδοποιήσει τη Southstar τουλάχιστον δύο (2) μήνες νωρίτερα.
3.3.9. Ο Χρήστης θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί, να μεταφέρει πόντους από τον Λογαριασμό του σε τρίτους για κοινωνικούς σκοπούς (ενδεικτικά, ΜΚΟ, ιδρύματα και άλλα)
3.3.10. Η Southstar δικαιούται οποτεδήποτε, εφόσον διαπιστώσει παραβίαση των Όρων Χρήσης από τον Χρήστη να ακυρώσει τον Λογαριασμό του χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του.

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

4.1 Ρητά ορίζεται ότι η Εφαρμογή και η Υπηρεσία παρέχονται από την Southstar στον Χρήστη «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» (“AS IS”). Η Southstar ουδεμία εγγύηση, έγγραφη, προφορική ή άλλη, παρέχει προς το Χρήστη ή προς οποιονδήποτε τρίτο ότι τα ως άνω θα είναι κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των σκοπών ή αναγκών τους, ούτε ότι η λειτουργία αυτών θα γίνει χωρίς προβλήματα ή διακοπές, ούτε ότι αυτά δεν θα περιέχουν σφάλματα ή άλλα προβλήματα τεχνικής φύσης.
4.2 Η Southstar ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για κάθε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία υποστεί ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος εξαιτίας της χρήσης της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας ή σε σχέση με τη χρήση ή λειτουργία αυτών, εκτός αν η Southstar βαρύνεται με δόλο ή βαριά αμέλεια. Η Southstar δεν αναλαμβάνει ιδίως οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός των περιπτώσεων δόλου ή βαριάς αμέλειας, για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας του Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου εξαιτίας απώλειας δεδομένων, χρήσης ή μη χρήσης των ως άνω, ζημίας ολικής ή μερικής υπολογιστών ή άλλου hardware, σφαλμάτων του ως άνω λογισμικού ή αλληλεπίδρασής του με άλλο λογισμικό.
4.3 Παρότι η Southstar θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία της Εφαρμογής και της πρόσβασης του Χρήστη σε αυτήν και την Υπηρεσία, η Southstar δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένης τυχόν αμέλειάς της, η Εφαρμογή τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας εξαιτίας τεχνικών ή άλλων προβλημάτων που εκφεύγουν του ελέγχου της. Σε κάθε περίπτωση η Southstar θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση λειτουργίας της Εφαρμογής της.
4.4 Η Southstar δικαιούται ανά διαστήματα να αναστέλλει τη λειτουργία της Εφαρμογής, προκειμένου για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων και συντήρησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Χρηστών.
4.5 Η Southstar σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για προβλήματα που τυχόν ανακύψουν κατά τη διαδικασία εξαργύρωσης των πόντων των Χρηστών και απόδοσης των Προσφορών από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, εκτός αν αυτά οφείλονται σε δυσλειτουργία της Εφαρμογής και πάντα σύμφωνα με τον περιορισμό ευθύνης που περιγράφεται στον παρόντα όρο 4. Σε περίπτωση έγερσης οποιασδήποτε αξίωσης, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται κάθε φορά στην αντίστοιχη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση.
4.6 Η Southstar δεν εγγυάται στον Χρήστη ότι η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η Southstar μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναστείλει τη λειτουργία της, και σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα οφείλει καμία αποζημίωση στον Χρήστη εξαιτίας αυτού του λόγου.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5.1 Η Southstar είναι ο νόμιμος δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί της Εφαρμογής και του περιεχομένου αυτής, του λογισμικού, της Υπηρεσίας των domain names και των σημάτων της. Καμία μεταβίβαση των παραπάνω δικαιωμάτων από την Southstar στο Χρήστη δεν συντελείται με τους παρόντες όρους. Η Southstar παρέχει στο Χρήστη μία μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένης διάρκειας άδεια χρήσης του λογισμικού της προκειμένου για την πρόσβαση στην Εφαρμογή και τη χρήση της Υπηρεσίας. Ο Χρήστης απαγορεύεται ρητά να πωλήσει, μεταβιβάσει, αντιγράψει, παραχωρήσει τη χρήση περαιτέρω, πραγματοποιήσει αποσυμπίλιση του λογισμικού και του πηγαίου κώδικα ή να εκμεταλλευτεί το λογισμικό, την Εφαρμογή και την Υπηρεσία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέρα από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση.
5.2 Η πρόσβαση στην Εφαρμογή επιτρέπεται στο Χρήστη για προσωπική χρήση και μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η άδεια πρόσβασης δεν επιτρέπει στο Χρήστη να τροποποιήσει μερικώς ή στο σύνολό του το περιεχόμενο της Εφαρμογής. Δεδομένου του προσωπικού χαρακτήρα της άδειας που παραχωρείται στο Χρήστη, ο τελευταίος δεν μπορεί να μεταπωλήσει, να αντιγράψει, να αναπαράξει, να δημοσιεύσει, να χρησιμοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς ή γενικά να εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο την Εφαρμογή και το περιεχόμενο που βρίσκεται αναρτημένο σε αυτήν (ενδεικτικά κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες κοκ). Σε αντίθετη περίπτωση, ο Χρήστης θα αποζημιώσει την Southstar για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί αυτή από την παραπάνω αιτία.

6. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

H Southstar επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο λειτουργίας της Εφαρμογής και παροχής της Υπηρεσίας. Η Southstar δεσμεύεται από και εφαρμόζει την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί και εφαρμόζει η Southstar βρίσκεται δημοσιευμένη εδώ  https://thegreencity.gr/policy 

 

 

 

Όροι Χρήσης για συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

 

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Η εταιρεία με την επωνυμία Southstar ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, Καλλιρρόης 23, με ΑΦΜ:800592200, (στο εξής για συντομία η «Southstar») ανακηρύχθηκε, στο πλαίσιο δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού τον οποίο προκήρυξε ο Ενιαίαος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), με Α.Π. 7899/9-7/2020, ανάδοχος για την εκτέλεση σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης προγράμματος ανακύκλωσης. Προκειμένου για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, η Southstar λειτουργεί την εφαρμογή “ΤΗΕ GREEN CITY” (στο εξής, για συντομία, η «Εφαρμογή») μέσω της οποίας, οι εγγεγραμμένοι χρήστες της (στο εξής, για συντομία, οι «Χρήστες») μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να εγγράφονται ως μέλη ώστε να ανακυκλώνουν ανακυκλώσιμα υλικά μεταβαίνοντας σε συγκεκριμένα σημεία συλλογής μεταξύ αυτών που εμφανίζονται στην Εφαρμογή και να συλλέγουν πόντους επιβράβευσης τους οποίους μπορούν να εξαργυρώνουν σε συνεργαζόμενες με την εφαρμογή επιχειρήσεις (στο εξής, για συντομία, η «Υπηρεσία»). Η χρήση της Εφαρμογής γίνεται είτε μέσω της ιστοσελίδας www.thegreencity.gr, (στο εξής, για συντομία, ο «Διαδικτυακός Τόπος») είτε μέσω της εφαρμογής «ΤΗΕ GREEN CITY» για συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphone app).
1.2. Προκειμένου για την παροχή της Υπηρεσίας στους Χρήστες η Southstar συνεργάζεται με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή να διαθέτουν τα προϊόντα τους στους Χρήστες με έκπτωση, προσφορά ή άνευ ανταλλάγματος, μέσω εξαργύρωσης πόντων επιβράβευσης (στο εξής, για συντομία, η «Προσφορά»). Εφόσον είστε εταιρεία και επιθυμείτε να συνεργαστείτε με τη Southstar σε αυτό το πλαίσιο, θα χρειαστεί να εγγραφείτε στην online πλατφόρμα της Υπηρεσίας (στο εξής η «Πλατφόρμα») συμπληρώνοντας τα απαραίτητα για την εγγραφή στοιχεία (στο εξής η «Συνεργαζόμενη Επιχείρηση»). Με τη εγγραφή σας δηλώνετε ότι λειτουργείτε ως νόμιμη επιχείρηση, ότι νομίμως συμβάλλεστε στους παρόντες όρους χρήσης (στο εξής, για συντομία, οι «Όροι Χρήσης») και ότι τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. Η Southstar δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης, οι οποίοι ωστόσο θα βρίσκονται πάντα δημοσιευμένοι, στην τρέχουσα εκδοχή τους, στον Διαδικτυακό Τόπο ή, αντίστοιχα, στην Εφαρμογή.
1.3. Ως Συνεργαζόμενη Επιχείρηση μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται νόμιμα εντός της Ελληνικής επικράτειας και νομιμοποιείται να συμμετέχει στην Υπηρεσία. Η Southstar δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγγραφή στην Πλατφόρμα επιχειρήσεων οι οποίες δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
1.4. Οικονομικό αντάλλαγμα. Η συμμετοχή στην Υπηρεσία των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων έχει κοινωνικό χαρακτήρα και γίνεται στο πλαίσιο επιθυμίας τους να επεκτείνουν το πρόγραμμα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης τους σε ζητήματα σχετικά με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Ως εκ τούτου η συμμετοχή των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων στην Υπηρεσία είναι άνευ οικονομικού ή άλλης φύσης ανταλλάγματος προς την Southstar. Η Southstar και η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση, εφόσον η τελευταία αποδεχτεί τους παρόντες όρους, συνεργάζονται αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της Υπηρεσίας και με σκοπό την εύρυθμη εκτέλεσή της και ως εκ τούτου καμία άλλη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ τους, όπως ενδεικτικά, σχέση εταιρείας, αντιπροσωπείας ή άλλη πέραν αυτής που περιγράφεται στους παρόντες όρους.

2. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2.1 Η Εφαρμογή είναι μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας ο Χρήστης μπορεί εύκολα να γίνει μέλος του Προγράμματος THE GREEN CITY και να ανακυκλώσει υλικά στα κινητά πράσινα σημεία ανακύκλωσης από τις συγκεκριμένες κατηγορίες οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες σε αυτήν.
2.2 Η ανακύκλωση γίνεται με τη μετάβαση του Χρήστη σε συγκεκριμένα σημεία συλλογής, όπως αυτά εμφανίζονται στην Εφαρμογή. Η Southstar διαθέτει κινητά οχήματα με ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, τα οποία σταθμεύουν σε συγκεκριμένα κάθε φορά σημεία της Αττικής. Ο Χρήστης ενημερώνεται με σχετικές ειδοποιήσεις για τα σημεία που βρίσκονται εγγύτερα στη διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην Εφαρμογή.
2.3 Στο σημείο συλλογής ο υπεύθυνος της Southstar αναλαμβάνει να ελέγξει τα ανακυκλώσιμα υλικά και, εφόσον αυτά είναι κατάλληλα προς συλλογή, να τα ζυγίσει, να κάνει εγγραφή ή ταυτοποίηση του μέλους και να τα τοποθετήσει στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
2.4 Ο Χρήστης, ανάλογα με τον τύπο των υλικών και το βάρος τους, συλλέγει πόντους τους οποίους μπορεί να εξαργυρώσει στις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις με επιλογή από τις Προσφορές που εμφανίζονται στην Εφαρμογή ανά Συνεργαζόμενη Επιχείρηση.
2.5 Η εξαργύρωση των πόντων μπορεί να γίνεται είτε online είτε με μετάβαση στο φυσικό κατάστημα της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης, ανάλογα με τους όρους της κάθε προσφοράς.
2.6 Οι κωδικοί που έχουν τυχόν αποκτηθεί δεν μπορούν να επιστραφούν.

3. Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

3.1. Η Southstar, παρέχει στις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις πρόσβαση στην Πλατφόρμα, μέσω της οποίας κάθε μία από αυτές θα μπορεί (α) να επεξεργάζεται τις Προσφορές της, και (β) να εκτελεί τη διαδικασία ταυτοποίησης κάθε Χρήστη που επιθυμεί να κάνει χρήση των εν λόγω Προσφορών και εξαργύρωσης των πόντων του.
3.2. Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε στην Πλατφόρμα ως Συνεργαζόμενη Επιχείρηση θα πρέπει να συμπληρώσετε, ως αίτηση, τη φόρμα που εμφανίζεται στην Εφαρμογή και, μετά την υποβολή της, η Southstar θα επικοινωνήσει μαζί σας. Η αποδοχή της αίτησής σας ανήκει στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Southstar. Η ολοκλήρωση της εγγραφής στην Πλατφόρμα μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε με συμπλήρωση της αίτησης συνεργασίας που θα λάβετε από την Southstar και αποστολή της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης πίσω στην τελευταία. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής αποκτάτε λογαριασμό Συνεργαζόμενης Επιχείρησης, στον οποίο έχετε αποκλειστική πρόσβαση (στο εξής ο «Λογαριασμός»).
3.3. Η πρόσβαση στον Λογαριασμό σας πραγματοποιείται με user name και password που θα έχετε ορίσει εσείς κατά την εγγραφή σας. Η Southstar δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια των παραπάνω κωδικών ή την χρήση του από μη εξουσιοδοτημένο προς τον σκοπό αυτό προσωπικό σας ή και τρίτους. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε μη νόμιμη χρήση του Λογαριασμού σας, πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τη Southstar μέσω email στη διεύθυνση sales@thegreencity.gr Μέχρι την ενημέρωσή της η Southstar νόμιμα θεωρεί οποιαδήποτε κίνηση πραγματοποιείται από τον Λογαριασμό σας ως διενεργεθείσα από εσάς και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Μετά την ενημέρωση η Southstar θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση του Λογαριασμού περιλαμβανομένης και της ακύρωσης αυτού.
3.4. Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα θα αφορά συγκεκριμένη «read only» χρήση. Ως εκ τούτου θα μπορείτε να εξάγετε δεδομένα για την παροχή της Υπηρεσίας τα οποία δεν αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά στατιστικά στοιχεία. Τα δεδομένα θα δύνανται να αξιοποιηθούν από εσάς στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σας ή της εμπορικής/διαφημιστικής σας δραστηριότητας. Η Southstar θα δικαιούται να απαγορεύσει χρήση των στοιχείων αυτών που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και τους σκοπούς της Υπηρεσίας.

4. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4.1. Οι Προσφορές

4.1.1. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην Πλατφόρμα θα μπορείτε να καταχωρείτε τις Προσφορές σας, να ορίζετε τη διάρκεια κάθε Προσφοράς και τις προδιαγραφές της να ελέγχετε τα αποθέματα αυτών, τους όρους εξαργύρωσής τους καθώς και να τις επεξεργάζεστε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων και τις υποδείξεις της Southstar. Θα πρέπει παράλληλα να εισάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες για την Επιχείρηση σας και να επιλέξετε τα εικαστικά (banners, logo, κτλ), που προτείνονται από την Εφαρμογή.
4.1.2. Οι Προσφορές πρέπει να είναι πραγματικές, να ανταποκρίνονται στην περιγραφή και τις προδιαγραφές τους, να είναι νόμιμες και να μην είναι παραπλανητικές. Θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμες στο Χρήστη ανά πάσα στιγμή τυχόν αποφασίσει αυτός να προβεί σε εξαργύρωση των πόντων του σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται στο αντίστοιχο πεδίο της Εφαρμογής κάτω από κάθε Προσφορά.
4.1.3 Εφόσον επιθυμείτε να τροποποιήσετε κάποια Προσφορά που βρίσκεται ήδη αναρτημένη στην Εφαρμογή και να αποσύρετε κάποιο προϊόν/υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώσετε τη Southstar εγγράφως στο email sales@thegreencity.gr, τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα.
4.1.4. Η Southstar δικαιούται να ελέγχει τις Προσφορές τα λεκτικά και τα εικαστικά και να συστήνει τροποποιήσεις ή αλλαγή αυτών, εφόσον θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Εφόσον λάβετε σχετική ειδοποίηση από τη Southstar, οφείλετε άμεσα να προβείτε σε αλλαγές ή απόσυρση της Προσφοράς και αντικατάστασή της με άλλη.


4.2. Εξαργύρωση πόντων και απόδοση προσφορών

4.2.1. Οι Χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν να εξαργυρώσουν τους πόντους που έχουν συλλέξει σε συγκεκριμένη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση και για συγκεκριμένη Προσφορά, μπορούν να το κάνουν είτε μέσω της Εφαρμογής είτε μεταβαίνοντας στο φυσικό κατάστημά σας (ανάλογα με τους όρους της κάθε προσφοράς).. Και στις δύο περιπτώσεις η ταυτοποίηση του Χρήστη θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου, email ή QR code, εφόσον διαθέτετε QR code reader.
4.2.2. Εναλλακτικά, η ταυτοποίηση του Χρήστη θα γίνεται με ηλεκτρονικά εκπτωτικά κουπόνια (promocodes), τα οποία οι Χρήστες θα λαμβάνουν μέσω της Εφαρμογής. Ως Συνεργαζόμενη Επιχείρηση θα μπορείτε να δημιουργείτε promocodes, τα οποία θα αποθηκεύονται στην Εφαρμογή και θα αποστέλλονται στον Χρήστη, ο οποίος θα μπορεί είτε να μεταβαίνει στο κατάστημα της Επιχείρησής σας και να δίνει το promocode στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο σας είτε να το εισάγει απευθείας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης, εφόσον διαθέτετε (ανάλογα με τους όρους κάθε προσφοράς). Κάθε promocode είναι μοναδικό και αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη προσφορά.
4.2.3. Η Επιχείρησή σας κατά την ταυτοποίηση του Χρήστη αναλαμβάνει να μην συλλέξει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η Υπηρεσία δεν απαιτεί την κοινοποίηση και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών σε εσάς προκειμένου για την ταυτοποίησή τους και εξαργύρωση των πόντων τους. Σε περίπτωση που ο Χρήστης για οποιονδήποτε λόγο σας παραδώσει email, τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο ή άλλο προσωπικό του δεδομένο ρητά απαγορεύεται να τηρήσετε αρχείο με αυτά, και σε αντίθετη περίπτωση να προβείτε σε άμεση διαγραφή τους.
4.2.4. Εφόσον ο Χρήστης επιλέξει τη δική σας Επιχείρηση για εξαργύρωση των πόντων του, θα μπορείτε, μέσω της Πλατφόρμας, να τον ταυτοποιήσετε, να ελέγξετε το ιστορικό των εξαργυρώσεών του και το σύνολο των πόντων που έχει στο Λογαριασμό του.
4.2.5. Μετά την ταυτοποίηση του Χρήστη με έναν από τους παραπάνω τρόπους ο Χρήστης θα λαμβάνει αυτόματα έναν κωδικό, τον οποίο θα δηλώνει σε εσάς ώστε να διαπιστωθεί η ορθότητα της εξαργύρωσης των πόντων. Με την εξαργύρωση των πόντων και την απόδοση της επιλεγμένης Προσφοράς στο Χρήστη ολοκληρώνεται η διαδικασία και οι πόντοι του Χρήστη προσαρμόζονται αυτόματα στην τρέχουσα κατάσταση. Ακύρωση της διαδικασίας εξαργύρωσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αυτό το σημείο.
4.2.6. Η διαδικασία ταυτοποίησης του Χρήστη και εξαργύρωσης των πόντων του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη σας ως Συνεργαζόμενη Επιχείρηση. Προς τον σκοπό της άρτιας εξυπηρέτησης των Χρηστών οφείλετε να ενημερώσετε το προσωπικό σας για την Υπηρεσία, τη χρήση της Πλατφόρμας και τη διαδικασία εξαργύρωσης των πόντων, προκειμένου η Υπηρεσία να παρέχεται άρτια και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε περίπτωση που εγερθούν οποιεσδήποτε αξιώσεις από Χρήστη κατά της Southstar, η τελευταία δεν θα φέρει καμία ευθύνη και θα οφείλετε να την αποζημιώσετε πλήρως για κάθε ζημιά τυχόν υποστεί από την παραπάνω αιτία.
4.2.7. Οι Προσφορές είναι προσωπικές και συγκεκριμένες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να τις αποδώσετε σε Χρήστη διαφορετικό από τον ταυτοποιημένο μέσω της Πλατφόρμας Χρήστη ούτε να ανταλλάξετε αυτές με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτετε.
4.2.8. Καθόλη τη διάρκεια συμμετοχής σας στην Υπηρεσία οφείλετε να απέχετε από κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να βλάψει τη φήμη της ή τη φήμη της Southstar. Σε αντίθετη περίπτωση, η Southstar θα δικαιούται να καταγγείλει άμεσα τη συνεργασία της μαζί σας και να απαιτήσει αποζημίωση για κάθε ζημία τυχόν υποστεί αυτή από την παραπάνω αιτία.

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

5.1Ρητά ορίζεται ότι η Εφαρμογή, η Πλατφόρμα και η Υπηρεσία παρέχονται από την Southstar στις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» (“AS IS”). Η Southstar ουδεμία εγγύηση, έγγραφη, προφορική ή άλλη, παρέχει προς την Συνεργαζόμενη Επιχείρηση ή προς οποιονδήποτε τρίτο ότι τα ως άνω θα είναι κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των σκοπών ή αναγκών τους, ούτε ότι η λειτουργία αυτών θα γίνει χωρίς προβλήματα ή διακοπές, ούτε ότι αυτά δεν θα περιέχουν σφάλματα ή άλλα προβλήματα τεχνικής φύσης.
5.2Η Southstar ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για κάθε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία υποστεί η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση, υπάλληλοί της ή οποιοσδήποτε τρίτος εξαιτίας της χρήσης της Εφαρμογής, της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας ή σε σχέση με τη χρήση ή λειτουργία αυτών, εκτός αν η Southstar βαρύνεται με δόλο ή βαριά αμέλεια. Η Southstar δεν αναλαμβάνει ιδίως οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός των περιπτώσεων δόλου ή βαριάς αμέλειας, για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης ή οποιουδήποτε τρίτου εξαιτίας απώλειας δεδομένων, χρήσης ή μη χρήσης των ως άνω, ζημίας ολικής ή μερικής υπολογιστών ή άλλου hardware, σφαλμάτων του ως άνω λογισμικού ή αλληλεπίδρασής του με άλλο λογισμικό.
5.3Παρότι η Southstar θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία της Εφαρμογής και της Πλατφόρμας, η Southstar δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένης τυχόν αμέλειάς της, η Εφαρμογή και η Πλατφόρμα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας εξαιτίας τεχνικών ή άλλων προβλημάτων που εκφεύγουν του ελέγχου της. Σε κάθε περίπτωση η Southstar θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση λειτουργίας της Εφαρμογής και της Πλατφόρμας της.
5.4Η Southstar δικαιούται ανά διαστήματα να αναστέλλει, χωρίς προειδοποίηση, τη λειτουργία της Εφαρμογής και της Πλατφόρμας, προκειμένου για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων και συντήρησης αυτής.
5.5Η Southstar σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για προβλήματα που τυχόν ανακύψουν κατά τη διαδικασία εξαργύρωσης των πόντων των Χρηστών και απόδοσης των Προσφορών από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, εκτός αν αυτά οφείλονται σε δυσλειτουργία της Εφαρμογής και πάντα σύμφωνα με τον περιορισμό ευθύνης που περιγράφεται στον παρόντα όρο 5. Σε περίπτωση έγερσης οποιασδήποτε αξίωσης από Χρήστη κατά της Southstar από την παραπάνω αιτία, η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση θα αποζημιώσει τη Southstar για κάθε ζημία τυχόν υποστεί εξαιτίας του παραπάνω λόγου.
5.6Η Southstar δεν εγγυάται στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση ότι οι Προσφορές της θα εξαντληθούν ούτε ότι η Υπηρεσία θα εξακολουθήσει να παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η Southstar μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναστείλει τη λειτουργία της Υπηρεσίας και της Εφαρμογής και σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα οφείλει καμία αποζημίωση στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση εξαιτίας αυτού του λόγου.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

6.1 Η Southstar είναι ο νόμιμος δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί της Εφαρμογής και του περιεχομένου αυτής, του λογισμικού, της Υπηρεσίας, της Πλατφόρμας, των domain names και των σημάτων της. Καμία μεταβίβαση των παραπάνω δικαιωμάτων από την Southstar στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση δεν συντελείται με τους παρόντες όρους. Η Southstar παρέχει στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση μία μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένης διάρκειας άδεια χρήσης του λογισμικού της προκειμένου για την πρόσβαση στην Εφαρμογή και την Πλατφόρμα και τη χρήση της Υπηρεσίας. Η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση απαγορεύεται ρητά να πωλήσει, μεταβιβάσει, αντιγράψει, παραχωρήσει τη χρήση περαιτέρω, πραγματοποιήσει αποσυμπίλιση του λογισμικού και του πηγαίου κώδικα ή να εκμεταλλευτεί το λογισμικό, την Εφαρμογή, την Πλατφόρμα και την Υπηρεσία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέρα από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση.
6.2 Η πρόσβαση στην Εφαρμογή και την Πλατφόρμα επιτρέπεται στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση αποκλειστικά για την χρήση που περιγράφεται στους παρόντες όρους και μόνο σύμφωνα με αυτούς. Η άδεια πρόσβασης δεν επιτρέπει στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση να τροποποιήσει μερικώς ή στο σύνολό του το περιεχόμενο της Εφαρμογής και της Πλατφόρμας. Δεδομένου του περιορισμένου χαρακτήρα της άδειας που παραχωρείται στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση, η τελευταία δεν μπορεί να μεταπωλήσει, να αντιγράψει, να αναπαράξει, να δημοσιεύσει, να χρησιμοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς ή γενικά να εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο την Εφαρμογή και το περιεχόμενο που βρίσκεται αναρτημένο σε αυτήν (ενδεικτικά κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες κοκ). Σε αντίθετη περίπτωση, η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση θα αποζημιώσει την Southstar για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί αυτή από την παραπάνω αιτία.
6.3 Με τους παρόντες όρους, η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση παραχωρεί στην Southstar την άδεια να χρησιμοποιεί τα εμπορικά της σήματα, την επωνυμία της, τον διακριτικό της τίτλο ή/και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτηθεί (λ.χ. λογότυπα), των ανωτέρω στοιχείων αναφερόμενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο πλαίσιο προώθησης και λειτουργίας του Προγράμματος και της συμμετοχής της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης σε αυτό.
6.4 Η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα σήματα και λογότυπα της Southstar και της Υπηρεσίας με την έγγραφη συναίνεση της τελευταίας προκειμένου να προωθήσει την Υπηρεσία μέσω του δικτύου της.
6.5 Όλες οι πληροφορίες που θα λάβει η Συνεργαζόμενη επιχείρηση στο πλαίσιο εκτέλεσης της Υπηρεσίας είναι εμπιστευτικής φύσης και αποτελούν ιδιοκτησία της Southstar. Ως εκ τούτου, η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση επιτρέπεται να τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της συνεργασίας που περιγράφεται στους Όρους Χρήσης και να μην τις αποκαλύπτει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Southstar.

7. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

H Southstar ενδέχεται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Χρηστών στο πλαίσιο λειτουργίας της Εφαρμογής και παροχής της Υπηρεσίας. Η Southstar δεσμεύεται από και εφαρμόζει την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η Southstar καθόλη τη διάρκεια της Υπηρεσίας δεν θα διαβιβάσει στις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς του παρόντος η Southstar λειτουργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας (υπεύθυνος επεξεργασίας ΕΔΣΝΑ).

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

8.1 Οι παρόντες όροι αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ της Southstar και των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων σχετικά με την πρόσβαση στην Εφαρμογή και τη χρήση της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου αντικαθιστούν οποιαδήποτε και όλες τις προηγούμενες προφορικές ή γραπτές συνεννοήσεις ή συμφωνίες μεταξύ τους.
8.2 Η τυχόν μη ενάσκηση ή μη έγκαιρη ενάσκηση από τα συμβαλλόμενα μέρη των δικαιωμάτων τους δυνάμει των παρόντων όρων, μία φορά ή κατ’ επανάληψη, σε καμία περίπτωση δεν ενέχει παραίτησή τους από αυτά.
8.3 Σε περίπτωση ακυρότητας όρου ή όρων δε θίγεται το κύρος και η ισχύς του συνόλου της σύμβασης.
8.4 Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει από ή σε σχέση με αυτούς επιλύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών.