ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «GREEN CITY»

 

Η παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων («Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων») είναι δημοσιευμένη στον Διαδικτυακό Τόπο www.thegreencity.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος»), κατά την ημερομηνία που αναφέρεται σε αυτήν.

Η Southstar, και η ΕΣΔΝΑ, σέβονται τα προσωπικά δεδομένα σας («εσείς» ή ο «Χρήστης») και συμμορφώνονται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, «ΓΚΠΔ»), με τον ν.4624/2019, καθώς και με όλες τις διατάξεις του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα και διαθέσιμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά τα προβλεπόμενα σε αυτό.

Σκοπός της Πολιτικής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να σας ενημερώσει για τις επεξεργασίες των Προσωπικών Δεδομένων σας από την Southstar.

Οι όροι της παρούσας Πολιτικής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε, με νεότερη ενημέρωση των Χρηστών.

 

1. Ορισμοί

Οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες στην Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:

(α) Με τον όρο «Southstar» νοείται η εταιρεία με την επωνυμία SOUTHSTAR A.E., που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καλλιρρόης 23.

(β) Με τον όρο «ΕΣΔΝΑ» νοείται ο Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής.

(γ) Με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 4(1) ΓΚΠΔ. Τα Προσωπικά Δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 9 ΓΚΠΔ.

(δ) Με τον όρο «Υποκείμενα των Δεδομένων» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 4(1) ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση η Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων απευθύνεται σε ενηλίκους, και η Southstar δεν επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων.

(ε) Με τον όρο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων» νοείται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, www.dpa.gr

Κατά τα λοιπά ισχύουν (α) οι ορισμοί των Όρων Χρήσης της Υπηρεσίας «Green City», όπως είναι δημοσιευμένοι στον Διαδικτυακό Τόπο, και (β) οι ορισμοί του άρθρου 4 ΓΚΠΔ.

 

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Εκτελών την επεξεργασία – Τρόποι επικοινωνίας

Η ΕΣΔΝΑ είναι «υπεύθυνος επεξεργασίας», σύμφωνα με το άρθρο 4(7) ΓΚΠΔ για όλες τις επεξεργασίες Προσωπικών Δεδομένων της παρούσας Πολιτικής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Southstar είναι «εκτελών την επεξεργασία», σύμφωνα με το άρθρο 4(8) ΓΚΠΔ για όλες τις επεξεργασίες Προσωπικών Δεδομένων της παρούσας Πολιτικής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα στοιχεία της Southstar, σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε ενώπιόν της τα δικαιώματά σας από το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με την παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ή για οποιοδήποτε σχόλιο, παρατήρηση ή απορία είναι τα εξής:

Διεύθυνση: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 23 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 11743
Τηλέφωνο: 2106424100
e-mail: info@southstar.gr

Η Southstar, ως εκτελούσα την επεξεργασία, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που την αφορούν. Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει να διαβιβάσει τυχόν αίτημα, σχόλιο ή παρατήρησή σας στον ΕΣΔΝΑ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

3. Σκοποί και νομικές βάσεις της επεξεργασίας

1. Η Southstar επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο λειτουργίας της Εφαρμογής και για τους σκοπούς παροχής της Υπηρεσίας.

2. Η νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Southstar είναι η συγκατάθεση.

3. Σε κάθε περίπτωση η Southstar, ως εκτελούσα την επεξεργασία, έχει συνάψει σύμβαση με την υπεύθυνη επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ.

 

4. Διάρκεια της επεξεργασίας

Η διάρκεια της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Southstar είναι η διάρκεια της σύμβασης μας την υπεύθυνη επεξεργασίας.

Αποκλειστικά για την υπεράσπιση τυχόν δικαιωμάτων της, η Southstar δύναται να διατηρεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέχρι το χρονικό σημείο συμπλήρωσης του αντίστοιχου χρόνου παραγραφής, με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) έτη.

 

5. Αποδέκτες

H Southstar κατά κανόνα δεν κοινοποιεί ούτε διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους. Αποδέκτης των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η ΕΣΔΝΑ, ως υπεύθυνη επεξεργασίας.

Παρόλα αυτά, η Southstar είναι δυνατό να αναθέτει σε τρίτους, υπό-εκτελούντες την επεξεργασία, την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων προκειμένου για την καλύτερη λειτουργία της Εφαρμογής και παροχή της Υπηρεσίας. Οι σχετικές αναθέσεις γίνονται κάθε φορά με τήρηση των προϋποθέσεων του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ιδίως σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μεταξύ της Southstar και της ΕΣΔΝΑ. Οι υπό-εκτελούντες την επεξεργασία δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ούτε επιτρέπεται να διαβιβάζουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους.

Επίσης, η Southstar δύναται να διαβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα Χρηστών στις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση.

 

6. Διαβιβάσεις εκτός ΕΕ

Η Southstar δεν διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα εκτός της ΕΕ. Ειδικά για τις περιπτώσεις internet social media (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr) η Southstar εφαρμόζει τις διατάξεις του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις αποφάσεις των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

7. Μέτρα ασφαλείας

Η Southstar εφαρμόζει  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβασης) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας τους (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 

8. Τα δικαιώματά σας

Κάθε φυσικό πρόσωπο, ιδίως οι Χρήστες, μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την Southstar για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών του Δεδομένων ή για περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων για αντίταξη, ή φορητότητα.

Ιδίως, κάθε Χρήστης μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεση του άρθρου 3 της παρούσας Πολιτικής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ανάκληση ισχύει για το μέλλον.

Επίσης, κάθε Χρήστης μπορεί να προβεί σε τροποποίηση ως προς τα μέσα και τον τρόπο ή το περιεχόμενο της επικοινωνίας της Southstar μαζί του είτε μέσω της Εφαρμογής είτε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

Κάθε αίτημα υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο με έναν από τους παραπάνω τρόπους επικοινωνίας του άρθρου 2 της παρούσας Πολιτικής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η ικανοποίηση οποιουδήποτε αιτήματός σας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

9. Cookies

• Η Southstar χρησιμοποιεί cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνει και να βελτιώσει την πρόσβαση και την περιήγηση των Xρηστών στον Διαδικτυακό Τόπο, για να λαμβάνει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτή, καθώς και για να προβάλλει εξατομικευμένες διαφημίσεις.

• Τα Cookies, pixel tags και παρόμοιες τεχνολογίες (συνολικά αποκαλούμενες «cookies») είναι αρχεία που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που λαμβάνονται σε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet – όπως ο υπολογιστής, το smartphone ή το tablet σας – όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Στη συνέχεια, τα cookies αποστέλλονται πίσω στον ιστότοπο από όπου προέρχονται σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε άλλον ιστότοπο που αναγνωρίζει αυτό το cookie. Τα cookies κάνουν πολλές διαφορετικές και χρήσιμες λειτουργίες, όπως να θυμούνται τις προτιμήσεις σας, βελτιώνοντας γενικά την εμπειρία σας στο διαδίκτυο και βοηθώντας μας να σας προσφέρουμε τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Ορισμένα Cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του Internet και δεν απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη, όπως αυτά που εξασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο μιας σελίδας φορτώνεται γρήγορα και αποτελεσματικά κατανέμοντας τον φόρτο εργασίας σε πολλούς υπολογιστές ή σε υπολογιστές που παρέχουν ασφάλεια. Άλλα Cookies εξακολουθούν να είναι λογικά απαραίτητα ή σημαντικά, αλλά δεν είναι απολύτως απαραίτητα και συνεπώς απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη.

• Ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί τους παρακάτω τύπους Cookies, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Α.     Απαραίτητα Cookies

Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να εμποδίζει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα Cookies, αλλά κάποια τμήματα του Διαδικτυακού Τόπου δεν θα λειτουργούν στη συνέχεια. Αυτά τα Cookies δεν αποθηκεύουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Tα Απαραίτητα Cookies που μπορεί να χρησιμοποιούμε στον Διαδικτυακό Τόπο μας είναι τα εξής:

Όνομα Cookie

Περιγραφή

Domain

Προεπιλεγμένη Κατάσταση

XSRF-TOKEN

Προστασία για τις φόρμες που αποστέλλει ο χρήστης.

https://thegreencity.gr

Πάντα Ενεργό

referral-registration

Χρησιμοποιείται για αναγνώριση χρήστη ώστε να επωφεληθεί όταν κάνει σύσταση κάποιο χρήστη.

https://thegreencity.gr

Πάντα Ενεργό

lslb_backend

Απαραίτητο για την σύνδεση του loadbalancer με το σωστό backend.

https://thegreencity.gr

Πάντα Ενεργό

thegreencity_session

Ειναι απαραίτητο για να κανουν συνδεση οι χρήστες

https://thegreencity.gr

Πάντα Ενεργό

the_green_city

Σώζει τις επιλογές των cookies

https://thegreencity.gr

Πάντα Ενεργό

MicrosoftApplicationsTelemetryDeviceId

Microsoft sets this cookie to install a unique device ID that is used to track how users behave and interact with the Microsoft application on the device.

https://thegreencity.gr

Πάντα Ενεργό

forgot_password_sms_cookie

Περιορισμός κακόβουλης χρήσης της φόρμας Ξέχασα τον κωδικό μου

https://thegreencity.gr

Πάντα Ενεργό

desktop_location

Αποθηκεύει την τωρινή φυσική τοποθεσία του χρήστη με έγκρισή του.

https://thegreencity.gr

Πάντα Ενεργό

popupad

Χρησιμοποιείται για να δείχνει ενημερωτικά μηνύματα στους χρήστες (φωτογραφίες ή video).

https://thegreencity.gr

Πάντα Ενεργό

z_AppKit-Visited:

Χρησιμοποιείτε για styling

https://thegreencity.gr

Πάντα Ενεργό

z_Appkit-Visited-Scroll-Position

Χρησιμοποιείτε για να πηγαίνει στην προηγούμενη θέση της σελίδας

https://thegreencity.gr

Πάντα Ενεργό


 

Β. Cookies Απόδοσης (Αnalytics)

Τα Cookies Απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν στη χρήση συγκεκριμένης ιστοσελίδας και επιτρέπουν τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της. Tα Cookies Απόδοσης που μπορεί να χρησιμοποιούνται στον Διαδικτυακό Τόπο είναι τα εξής::

Όνομα Cookie

Περιγραφή

Domain

Προεπιλεγμένη Κατάσταση

__ga

Google Analytics: It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.

https://thegreencity.gr

 

__gid

Google Analytics: stores and updates a unique value for each page visited.

https://thegreencity.gr

 

_gat_gtag_

Google Analytics Used to limit the percentage of requests. It compiles information about how visitors use the site.

https://thegreencity.gr

 

 

10. Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε παρατήρηση επί της παρούσας Πολιτικής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων τυχόν έχετε είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων.